Allmänna villkor

Så fungerar Gustibus

1.1 Allmänt

Gustibus Wine & Spirit Academy (Gustibus WSA) bedriver utbildning med syfte att hjälpa individer och företag att förbättra sina kunskaper inom gastronomi, dryck och därtill förknippade branscher. På Webbplatsen listas de Kurser som Gustibus erbjuder.

1.2 Intresseanmälan & utbildningsförfrågan

Samtliga förfrågningar genomförs via Webbplatsen eller genom övriga kontaktvägar listande under ”kontakt” på hemsidan. Vi kommer i samband med detta att spara dina uppgifter för att kunna kontakta dig i framtiden. Detta kan bland annat innebära marknadsföring av tjänster, direktkommunikation i form av nyhetsbrev och annan riktad kommunikation, samt insamling av data och analys.

1.3 Innehåll och komponenter i Kursen

Via Webbplatsen presenterar Vi en så detaljerad beskrivning som möjligt för samtliga Kurser med syfte att Du som Kund ska få så bra information som möjligt. Vi reserverar oss dock för att det, i vissa fall, kan saknas information eller ha skett förändringar avseende Kursen. Om Du har frågor kring någon av Kurserna eller om Du har ytterligare frågor är Du välkommen att kontakta oss via e-post (info@gustibus.se) eller telefon (0733 383933). För specifika frågor avseende en Kurs hänvisar vi Dig till respektive kursledare eller studierektor.

Bokning- och anmälningsvillkor

Betalning ska komma Gustibus tillhanda senast 30 dagar före kursstart, så länge som inga övriga betalningsvillkor framgår av kursinformationen eller om annan överenskommelse beträffande betalningsvillkoren föreligger mellan partnerna.

Sker betalning via leverantör av en tredjepartstjänst (betaltjänst) åtar sig Gustibus inget ansvar beträffande eventuella betaltjänstens funktionalitet, utformning, eller vad i övrigt betaltjänsten erbjuder. Eventuella tvister mellan kund och betaltjänsten skall lösas mellan leverantören av betaltjänsten och kunden. Gustbis frånsäger sig i allmänhet allt ansvar beträffande de tredjepartslösningar Gustibus eventuellt kontrakterar för att tillgängliggöra sina tjänster till allmänheten, liksom såväl indirekta som direkta skador som kan ha skett som följd av användandet av tredjepartstjänst.

Gustibus återbetalar inte presentkort.

Om inget annat framgår av kursinformationen eller av skriftlig överenskommelse mellan parterna gäller följande villkor för avbokning:

Avbokning kan göras upp till 30 dagar före kursstart utan avgift.

Avbokning 30 till 14 dagar före kursstart debiteras med 50 procent av den totala kursavgiften.

Avbokning från 13 dagar innan kursstart fram till kursstart debiteras 100 procent av den totala kursavgiften.

Du kan, om inget annat framgår av kursinformationen, i samband med avbokning begära bytesrätt till annan kurs till motsvarande värde eller, i mån av plats, delta vid nästa tillfälle kursen ges på samma eller annan ort.

Du kan överlåta din plats till annan deltagare fram till 14 dagar innan kursstart.

Byte eller avbokning skall meddelas skriftligen via epost till: info@gustibus.se

Dina åtaganden

Att du godkänner Villkoren innebär att Du accepterar att följa Villkoren vid användning av Tjänsten. När Du har genomfört en förfrågan via tjänsten skickas ett bekräftelsemejl till den e-postadress Du angivit vid förfrågan innehållandes dina kontakt- och kunduppgifter tillsammans med eventuell annan information. Du ansvarar själv för att de uppgifterna Du lämnar vid förfrågan ska vara korrekta och uppdaterade samt att dina uppgifter hålls uppdaterade vid behov. Dina inloggningsuppgifter och andra kunduppgifter ska hållas strikt konfidentiella och får inte spridas. Du ansvarar själv för att tillse att dina inloggningsuppgifter förvaras varsamt och inte sprids vidare. Du som användare har inte rätt att använda Gustibus varumärken eller firma utöver vad som krävs för användandet av Tjänsten.

Personuppgiftshantering och dataskydd

Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (1998:204), även kallad PUL, med Dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela Europa och för verksamhet som bedrivs såväl av myndigheter, företag och enskilda individer. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Hos Gustibus är dina personuppgifter alltid skyddade från tillgång av obehörig. Vi värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar alltid skyddet av all information Du anförtror oss för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Gustibus behandlar dina personuppgifter med syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter samt för att genom marknadsföring lämna information om Gustibus tjänster. Vi behandlar inhämtade personuppgifter i första hand i syfte att skicka vidare till arrangören av utbildningen och för att utföra identifiering, kundanalys, marknadsföring samt affärsutveckling. Om personuppgifter lämnas ut för behandling för Gustibus räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande. Genom att godkänna Villkoren accepterar Du att personuppgifter som insamlats av Gustibus kan komma att lämnas ut till en eller flera av Gustbus samarbetspartners som i sin tur kan komma att tillhandahålla dig med olika typer av erbjudanden som Vi anser kan vara till nytta för dig.

Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som Gustibus behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för information. Som policy raderar vi alla personuppgifter 24 månader efter att du senast använt våra tjänster. Användande av tjänster innefattar användandet av funktioner på webbplatsen samt ett aktivt klick i något av våra utbildningsutskick.

Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter via vår Webbplats, detta i syfte att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden. Gustibus ansvarar inte för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella kunduppgifter såsom exempelvis felaktig leveransadress, telefonnummer eller e-postadress. Har Du frågor om hur vi behandlar personuppgifter är Du välkommen att kontakta oss via e-post (info@gustibus.se) eller telefon (0733 383933)

Rätten att bli bortglömd

Om du önskar att vi raderar dina personuppgifter maila till info@gustbus.se

Övrigt

Gustibus friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från ansvar för direkta och indirekta skador och/eller förluster eller skador som uppstått för Kund eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av Tjänsten oavsett hur skadan uppstår och oavsett om skadan orsakas genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt

Ansvarsbegränsningen i detta avsnitt ändrar eller inskränker inte en Kunds rättigheter som konsument och utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.

Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i Villkoren.

Dessa Villkor har upprättats och skall tolkas i enlighet med svensk rätt.

Överlåtelse

Gustibus förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part, förutsatt att det övertagande bolaget/personen skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Kunden tillfredsställande sätt.

Tvistelösning

Om tvist föreligger mellan Gustibus och Kund med anledning av dessa Villkor eller av annan anledning skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

Stockholm den 8 Juli 2019